Polityka Prywatności Self-Service Skilltelligence

Polityka Prywatności serwisu Self-Service Skilltelligence

Skilltelligence Sp. z o. o. – operator serwisu Skilltelligence Live jest w pełni przygotowana do administrowania danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO). Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie Skilltelligence Live oraz na stronach internetowych skilltelligence.pl jest Skilltelligence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS0000556823, NIP 5213696206, REGON 361476674. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp. kontaktując się z nami pod adresem biuro@skilltelligence.pl.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live (zwanego dalej „Serwisem”) przez spółkę Skilltelligence Sp. z o.o.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka Skilltelligence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS0000556823, NIP 5213696206, REGON 361476674 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, są wykorzystywane przez Administratora do identyfikacji Użytkownika w systemie, obsługi realizowanych na rzecz Użytkownika badań i płatności za nie, oraz prowadzenia statystyk aktywności w systemie. Adres e-mail może być także wykorzystywany do kontaktu z Użytkownikiem celem odpowiadania na jego pytania techniczne oraz informowania o nowych funkcjach Serwisu.
 6. Danymi osobowymi, którą podaje Użytkownik jest adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu oraz dane niezbędne do rozliczeń finansowych takie jak: NIP, adres działalności itp. Podanie innych danych jest wymagane dla poprawnego korzystania z Serwisu.
 7. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

2. Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności pliki cookies, dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Serwisu. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Serwisu. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Serwisu w chwili wystąpienia błędu i wykorzystywanych przez Użytkownika technologii informatycznych.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) wykorzystywanego przez użytkownika odwiedzającego witrynę internetową. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest między innymi pod adresem https://europa.eu/european-union/abouteuropa/cookies_pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

3. Dane zbierane w celu świadczenia usług

 1. W celu jednoznacznej identyfikacji Użytkownika celem świadczenia usług opisanych w Regulaminie Serwisu Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz danych niezbędnych do rozliczeń finansowych takich jak: NIP, adres działalności, (zwane dalej: „dane zbierane w celu świadczenia usług”).
 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu świadczenia usług jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu i stanowić będzie wyłączną podstawę do identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
 3. Dane zbierane w celu świadczenia usług będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnego, pełnego i sprawnego działania Systemu oraz komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

4. Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Serwisie i korzystania z Serwisu, Administrator wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu oraz dane niezbędne do rozliczeń finansowych takie jak: NIP, adres działalności.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

6. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu a także celem utrzymywania wymaganej prawnie dokumentacji zdarzeń biznesowych i na potrzeby sprawozdawczości ustawowej lub udostępniania ich na żądanie organów administracyjnych i państwowych.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, może usunąć z Serwisu swoje dane osobowe i zaprzestać korzystania z Serwisu.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06