Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie Self-Service Skilltelligence

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Skilltelligence Live

 1. Definicje

1.1. Usługodawca lub Spółka – Skilltelligence z siedzibą w Warszawie adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gosp. Krajowego Rej. Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 361476674 o kapitale zakładowym 6.250 zł, będącą płatnikiem podatku VAT od towarów i usług o numerze NIP 521-369-62-06;

1.2. Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę ze Spółką w celu związanym z prowadzoną działalnością;

1.3. Audytor – osoba fizyczna, zawierająca ze Spółką umowę o wykonanie Scenariusza, zdefiniowanego przez Klienta;

1.4. Skilltelligence Live – serwis internetowy umożliwiający Klientowi definiowanie Scenariusza badania, bieżące monitorowanie prowadzanego Zlecenia oraz pojedynczych Realizacji, podgląd wyników oraz pobranie Raportu;

1.5. Scenariusz – opis czynności do zrealizowania przez Audytora zgodnie z wytycznymi (instrukcjami) określonymi przez Klienta;

1.6. Zlecenie – zlecenie przez Klienta przeprowadzenia czynności polegających na wykonaniu co najmniej jednej Realizacji poleceń ujętych w Scenariuszu;

1.7. Realizacja – czynności realizowane przez Audytora za pośrednictwem Spółki opisane w Scenariuszu w określonym czasie i miejscu, wg parametrów określonych przez Klienta w Zleceniu;

1.8. Parametry Zlecenia – szczegóły Zlecenia określone przez Klienta w trakcie definiowania Zlecenia, w szczególności: liczba Realizacji, rodzaj czynności (Scenariusz) do wykonania w ramach Realizacji, miejsce wykonywania Realizacji, termin wykonania Zlecenia, kwota płatności za pojedynczą Realizację oraz łączna kwota płatności za Zlecenie;

1.9. Raport – wygenerowany raport z wykonanego Zlecenia obejmujący wyniki jednostkowych Realizacji;

1.10. Zasady Płatności – załącznik do niniejszego Regulaminu, określający zasady płatności oraz kwoty przyznanych Klientowi limitów do wykorzystania na Zlecenia;

1.11. Umowa – niniejsze Ogólne Warunki Umów wraz ze szczegółowym Zleceniem określonym za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live;

1.12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Postanowienia Ogólne.

2.1. Za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live, Spółka świadczy za wynagrodzeniem na rzecz Klienta usługi w postaci zlecenia Audytorom wykonania czynności określonych Scenariuszem, obsługi Zlecenia i opracowania Raportu z jego wykonania. Szczegóły usług każdorazowo określa Scenariusz i Zlecenie.

2.2. Zawarcie umowy ze Spółką i składanie Zleceń za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się Klienta w Skilltelligence.

2.3. Rejestracja polega na założeniu przez Klienta konta i podaniu danych wymaganych do jego założenia. Wraz z dokonaniem rejestracji Klient akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wymagań i warunków.

2.4. Spółka może uzależnić zarejestrowanie Klienta od uwiarygodnienia jego danych podanych podczas rejestracji, w szczególności poprzez dostarczenie przez Klienta dokumentów rejestrowych.

2.5. W wyniku prawidłowej rejestracji dla Klienta zostaje utworzone konto i udzielony dostęp do serwisu Skilltelligence Live opatrzony loginem i hasłem. Dane umożliwiające dostęp do Skilltelligence Live są informacjami poufnymi i nie powinny być przekazywane osobom nieupoważnionym. Spółka nie jest odpowiedzialna za skutki nieuprawnionego udostępnienia danych dostępowych osobom nieupoważnionym.

2.6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować. Zabrania się usuwania przez Klienta danych niezbędnych do realizacji usług, w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.

2.7. Złożenie Zlecenia za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live z wykorzystaniem loginu i hasła przydzielonego Klientowi uważane jest za złożenie Zlecenia przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta w tym zakresie.

2.8. W ramach przydzielonego dostępu do serwisu Skilltelligence Live Klient uzyskuje pełne prawo do definiowania, uruchamiania oraz dysponowania budżetem na realizację Zleceń.

2.9. Złożenie Zlecenia polega na (i) skonfigurowaniu przez Klienta Parametrów Scenariusza badawczego za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live, (ii) dokonaniu opłaty lub wykorzystaniu limitów określonych w Zasadach Płatności oraz (iii) przyjęciu Zlecenia do akceptacji przez Spółkę.

2.10. Zlecenie złożone przez Klienta może być ograniczone terminem, liczbą Realizacji oczekiwanych przez Klienta albo limitem przeznaczonego budżetu, ewentualnie innymi parametrami uzgodnionymi ze Spółką.

2.11. Zlecenie uważa się za skutecznie złożone i wiążące Strony z chwilą wprowadzenia go i zaakceptowania przez Klienta na platformie Skilltelligence Live i zaakceptowania przez Spółkę. O akceptacji Zlecenia przez Spółkę Klient informowany jest za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live.

 1. Prawa i obowiązki Stron

3.1. Spółka zobowiązuje się do przekazania Scenariusza określonego w Zleceniu Audytorom w sposób niezwłoczny i zgodny z zakresem Zlecenia oraz do umożliwienia Klientowi monitorowania postępu z realizacji Zlecenia za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live. Spółka zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w trakcie wykonywania Zlecenia, w szczególności prawidłowego działania serwisu Skilltelligence Live i przekazywania Scenariusza Audytorom.

3.2. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Zlecenia, w tym niewykonanie liczby Realizacji określonych przez Klienta w Parametrach Zlecenia skutkuje wyłącznie brakiem zobowiązania Klienta do zapłaty wynagrodzenia za niewykonane jednostkowe Realizacje i nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki, przy czym Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uzgodnionego w Parametrach Zlecenia za wszystkie wykonane Realizacje.

3.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność czynności wykonywanych przez Audytora, sposób zachowania Audytora w ramach Realizacji oraz za liczbę Realizacji faktycznie wykonanych w ramach Zlecenia.

3.4. Spółka uprawniona jest do zawieszenia dostępu Klienta do Skilltelligence Live lub do nieprzekazania Raportu w razie istnienia zaległości w zapłacie wynagrodzenia za jakiekolwiek dotychczasowe Zlecenia.

3.5. Spółka zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu Skilltelligence Live ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu,

b) wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji handlowych,

c) zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Spółki,

d) czasowego zablokowania konta Klienta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach serwisu Skilltelligence Live w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa konta; Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego.

3.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść Scenariuszy zlecanych przez Klienta do przeprowadzenia przez Audytorów. Niezależnie od tego Spółka ma prawo do wstrzymania wykonania Scenariusza naruszającego prawo, dobre obyczaje, interesy Spółki a także chronione prawem dobra osób trzecich,  lub stanowiącego zagrożenie dla realizujących go Audytorów, w razie otrzymania wiarygodnej informacji o ich naruszeniu lub w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia.

 1. Wynagrodzenie

4.1. W zamian za wynagrodzenie, określone w Zasadach Płatności, Klient otrzymuje określony limit Realizacji (wykonań Scenariusza przez Audytorów). W celu złożenia Zlecenia Klient zobowiązany jest do posiadania limitu w wysokości odpowiadającej kwocie za wszystkie Realizacje planowane w ramach Zlecenia. Wynagrodzenie rozliczane jest w sposób określony w Zasadach Płatności, według stawek przyjętych w Zleceniu, wyłącznie za prawidłowe Realizacje (zgodne z wytycznymi Scenariusza), przy czym Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za Realizacje, niezależnie od tego czy złożone przez niego Zlecenie, obejmujące większą liczbę Realizacji, zostało wykonane w całości.

4.2. W razie, gdy ustalony przez Strony limit nie jest wystarczający dla wykonania Zlecenia, Klient uprawniony jest do dokonania dopłaty kwoty brakującej do wykonania Zlecenia o założonych przez Klienta Parametrach lub do ograniczenia Parametrów Zlecenia.

 1. Czas trwania Umowy; rozwiązanie

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

5.2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania od Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli upływ okresu wypowiedzenia przypadłby na czas trwania Zlecenia, umowa rozwiązuje się z dniem następnym po dniu całkowitego wykonania i rozliczenia Zlecenia.

 1. Forma składania oświadczeń

6.1. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wymagane Umową, będą uznane za złożone skutecznie, jeżeli zostaną przesłane (i) za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaopatrzonej w opcję potwierdzenia odbioru, na adresy wskazane w przez Klienta w Zleceniu lub (ii) za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live. Oświadczenia woli Klienta wobec Spółki powinny być składane elektronicznie na adres biuro@skilltelligence.pl lub, jeśli przewidziano to w Regulaminie, za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live.

 1. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Klient ma prawo złożyć reklamację, dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę.

7.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live lub poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta, login, pod którym Klient jest zarejestrowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Spółkę danymi. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Spółki.

8.2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji Klienta na platformie Skilltelligence Live. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania i poinformowania Klientów za pośrednictwem serwisu Skilltelligence Live o ich ogłoszeniu. Klient, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie wskazanym w Regulaminie. Do Zleceń złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.

 

Załącznik 1 – zasady płatności

 1. Wysokość wynagrodzenia za Zlecenie jest każdorazowo określana przez platformę Skilltelligence Live na podstawie określonych przez Klienta – przebiegu Scenariusza do zrealizowania przez Audytora oraz parametrów Zlecenia – w tym w szczególności liczby wymaganych Realizacji.
 2. W celu uruchomienia Zlecenia Klient jest zobowiązany posiadać na swoim koncie w systemie środki co najmniej równe wynagrodzeniu oszacowanemu przez Skilltelligence Live dla tego Zlecenia.
 3. W przypadku, gdy konto systemowe Klienta nie ma środków wystarczających do uruchomienia Zlecenia, Klient jest zobowiązany zasilić to konto.
 4. Klient może dokonać zasilenia swojego konta za pośrednictwem formy płatności udostępnionej przez Skilltelligence Live, przy czym płatność może mieć miejsce za pośrednictwem udostępnionego Klientowi serwisu płatności (np. Przelewy24).
 5. W momencie uiszczenia płatności Skilltelligence Live rejestruje zwiększenie stanu środków Klienta na uruchomienie zlecenia oraz udostępnia link do pobrania faktury pro-forma na odpowiednią kwotę.
 6. Finalna wartość wynagrodzenia stanowi iloczyn faktycznie przeprowadzonych Realizacji oraz całkowitej stawki za pojedynczy Scenariusz wraz z dodatkowymi opłatami.
 7. Faktura za wykonane Zlecenie wystawiana jest na kwotę finalnej wartości wynagrodzenia.
 8. Jeżeli w Zleceniu przeprowadzonych zostanie mniej niż planowana liczba Realizacji, Klient będzie mógł wybrać jedną z opcji:

8.1. Pozostawić niewykorzystane środki na swoim koncie w systemie Skilltelligence Live celem wykorzystania w kolejnych Zleceniach,

8.2. Wnioskować i uzyskać od Spółki zwrot posiadanej nadwyżki. Zwrot taki jest realizowany do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06