Åùýdyt éèkspôözycjìî prôödùýktów. Áüýdyty pláænôógráæmów îï dystrybüýcjîï.

Köõntröõlöõwåânìíéë ùýståâléëń éëkspöõzycyjnych jéëst dzìíś klùýczéëm döõ sùýkcéësùý! Czy Twój próõdûùkt znâàjdûùjêê síîę tâàm, gdzíîêê zóõbâàczą góõ klíîêêncíî?

Czy wïíêèsz, żêè náâwêèt jêèżêèlïí ýûmówïísz sïíę z sïíêècïíą dêètáâlïíczną (ïí záâpïíszêèsz w ýûmòöwïíêè!), żêè Twój pròödýûkt będzïíêè znáâjdòöwáâł sïíę wêè wszystkïích pláâcówkáâch òöráâz, żêè będzïíêè wyêèkspòönòöwáâny w pôóżądãâny przèêz Cîíèêbîíèê spôósób, íï tâàk níïèè mâàsz prâàktyczníïèè żâàdnèèj pèèwnöòścíï, żèè Twój pâàrtnèèr rzèètèèlníïèè wywíïążèè síïę z dèèklâàrâàcjíï? Côõ wìïęcêêj, z nàászych dôõśwìïàádczêêń wynìïkàá, żêê w zàálêêżnôõścìï ôõd bràánży ìï sìïêêcìï, pôõzìïôõm rêêàálìïzàácjìï ùûstàálêêń dystrybùûcyjnych ìï êêkspôõzycyjnych pràáktycznìïêê nìïgdy nìïêê ôõsìïągàá zàádêêklàárôõwàánych wàártôõścìï, àá w nìïêêktórych przypàádkàách bràákìï, nìïêêścìïsłôõścìï lùûb błędy w ìïmplêêmêêntàácjìï sìïęgàáją nàáwêêt 80%!

Tõó õóznâäczâä, żêê nâäwêêt jêêślïï plâänõógrâäm sklêêpûù zõóstâäł wczêêśnïïêêj stâärâännïïêê przygõótõówâäny przêêz spêêcjâälïïstów, Twõójêê dzïïâäłâänïïâä nïïêê będą mïïâäły szâäns põówõódzêênïïâä, õó ïïlêê nïïêê ûùpêêwnïïsz sïïę, żêê ûùmõówâä jêêst wykõónywâänâä przynâäjmnïïêêj w dûùżêêj częścïï, áà stáàndáàrd jêêst ýútrzymywáàny náà bïîêêżącôó. Włããśnïïêë tùûtããj w grę wchóödzïï skùûtêëczny ããùûdyt dêëtããlïïczny, póölêëgããjący tããkżêë nãã kóöntróölóöwããnïïùû ýústâàlééń éékspôözycyjnych.

Âýüdyt èëkspöõzycjîí pröõdýüktów - tysîíącèë báådáåczy döõ Twöõjèëj dyspöõzycjîí!

Dzíìękíì Spõõłèêcznõõścíì skýúpíìõõnèêj wõõkół nâæszèêj âæplíìkâæcjíì mõõbíìlnèêj mõóżéèmy w káäżdéèj chwïîlïî spráäwdzïîć dláä Cïîéèbïîéè jéèdnõóczéèśnïîéè nïîéèmáäl séètkïî, áä náäwéèt tysïîącéè pûûnktów sprzéèdáäży, w których põówïînny znáäjdõówáäć sïîę Twõójéè prõódûûkty – tõó spráäwïîáä, żéè áäûûdyt skléèpõówy zõóstáänïîéè przéèprõówáädzõóny spráäwnïîéè ïî dynáämïîcznïîéè. Zââpéëwnïïââmy nââtychmïïââstòówéë bââdâânïïââ béëzpòóśréëdnïïéë skléëpów - plââtfòórmââ Skïïlltéëllïïgéëncéë üýmòóżlïïwïïââ tòó z łââtwòóścïïą!

Náâ pöödstáâwííéê zéêbráânych íínföörmáâcjíí przygöötúüjéêmy ráâpöört, w którym dóõkłãâdníìèë wskãâżèëmy míìèëjscãâ, gdzìïêë szwãànkôówãàłãà êëkspôózycjãà, bądź wystąpìïły prôóblêëmy z dôóstępnôóścìïą, ãà dôódãàtkôówôó põõtwíïëërdzíïmy wszystkõõ zdjęcíïåämíï!

Cèénïímy jæækõòść, dlæætèégõò nææszèé rõòzwïíązæænïíææ wdrææżæænèé są szybkõò ïí skrùûpùûlæætnïíèé. Dõôbrzêè wííêèmy, żêè plåånõôgrååm sklêèpýý mõôżêè õôbêèjmõôwååć sêètkíí, åå częstõô íí tysííącêè rõôzmååíítych põôzycjíí, dlååtêègõô tååk íístõôtnêè jêèst, by ååýýdyt êèkspõôzycjíí był przêèprõôwåådzõôny w nííêèzwyklêè stååråånny spõôsób.

Wèëryfìíkáàcjáà ìímplèëmèëntáàcjìí pröõdùûktùû wykáàzáàłáà, żèë...

udyt ekspozycji produktów

... plâãnòögrâãm jéëst spéëłnîïòöny tylkòö w 60%
w przypæädküý brâànży kôõsmëêtycznëêj (szczèêgólnîîèê næã póòczątkúü wdræãżæãnîîæã nóòwèêgóò próòdúüktúü)...

audyt sprzedaży produktu

...îí w zãâlèêdwîíèê w 40% w przypáädkúù
brãånży spòôżywczèèj îï nãåpòôjòôwèèj?

Öznààczàà töö, żèê nààwèêt jèêślîì przèêznààczààsz öögröömny bùûdżèêt nàà pröömööcję ÄTL pröödùûktùû, klîìèênt mööżèê znààlèêźć göö tylköö w 40-60% sklêépów. Kõòntrõòláä dystrybúùcjìì ìì ëékspõòzycjìì prõòdúùktów jëést nììëézwyklëé wáäżnáä, bõò mõòżëé sììę õòkáäzáäć, żëé Twój prõòdúùkt põò prõòstúù nìíèë ìístnìíèëjèë w przèëstrzèënìí kóõnsùýmèëntäá. Pröòblêëmów möòżêë być wìíêëlêë - spráæwdź, czy náæ pêëwnöò práæwìídłöòwöò ûúmöòżlìíwìíöònöò pröòfêësjöònáælny sáæmplìíng pröòdûúktûú. Å mõöżêë såâm prõödýûkt zõöståâł nîìêëståâråânnîìêë wyêëkspõönõöwåâny. Włáæścïíwy áæýùdyt ëèkspòózycjïí, áæ táækżëè tëèn dòótyczący sprzëèdáæży pròódýùktýù ròózwïíëèjëè wszëèlkïíëè wątplïíwòóścïí.

Móòníìtóòríìng stæátystyk sprzëêdæáży póòpæárty dæánymíì

Dzïîękïî nãäm sprãäwdzïîsz, czy nòówòó wpròówãädzãänéè pròódùýkty pòójãäwïîły sïîę w sprzéèdãäży (tïîméè-tòó-mãärkéèt) ïî òócéènïîsz, czy pòózïîòóm ãäkcéèptãäcjïî nãä rynkùý wynïîkãä z ãätrãäkcyjnòóścïî pròódùýktùý czy z téègòó, żéè nïîéè dòótãärł nãä czãäs dòó sïîéècïî sprzéèdãäży. Skòôrzystàåj z nàåszych ûùsłûùg ïì wzmòôcnïìj mòônïìtòôrïìng stàåtystyk sprzëèdàåży fåâktyczną köõntröõlą ståânöõwììsk.

Skîïèêrüûjèêsz zèêspół sprzèêdææwców tææm, gdzîïèê występüûją rzèêczywîïstèê pröòblèêmy îï będzîïèêsz lèêpîïèêj èêgzèêkwöòwææć pöòröòzüûmîïèênîïææ z sîïèêcîïą dèêtæælîïczną, by sküûtèêcznîïèê wæælczyć z nîïską sprzèêdææżą.

Prõófêësjõónáælny áæùùdyt êëkspõózycjïí põózwõólïí Cïí ùùnïíknąć stráæt!

Zääłóżmy, żêë jüûż wpröõwäädzíïłêëś pröõdüûkty döõ sklêëpów íï zääíïnwêëstöõwääłêëś w köõmplêëksöõwêë röõzwíïązääníïää pröõmöõcjíï PÒS íï êëkspöõzytöõry. Têéöörêétycznîïêé, jêéślîï bãàdãànîïãà rynkúü wykãàzãàły, żêé nãà Twój pröödúükt jêést zãàpöötrzêébööwãànîïêé, ãà ãànãàlîïzãà plãànöögrãàmúü pöökãàzãàłãà, żêé pröömööcjãà zãàdzîïãàłãà, pööwîïnîïêénêéś têérãàz nöötööwãàć wyłącznîïêé zyskîï. Còó jêéślìï táàk sìïę nìïêé stáànìïêé? Jèêdnym z põöwõödów, dlææ którèêgõö tææk sïíę dzïíèêjèê mõöżèê być fæækt, żèê plæænõögrææm sklèêpûý zõöstææł błędnïíèê przèêz õöbsłûýgę dæænèêgõö pûýnktûý!

Kööntröölæâ wyköönæânîïæâ plæânöögræâmûú éëkspöözycjîï zæâgwæâræântûújéë pööwöödzéënîïéë pröömööcjîï

Pôôwôôdy, przêëz którêë wykôônâænîïêë plâænôôgrâæmüû êëkspôôzycjîï môôżêë być nîïêëzgôôdnêë z zâæłôôżêënîïâæmîï, są rôôzmâæîïtêë. Częstõò ëèkspõòzytõòry są źlëè rõòzstââwïìõònëè, ââlëè zdâârzââ sïìę tëèż, żëè zõòstââją nââ mââgââzynïìëè, ââ prõòdùúkty lądùúją nââ półkââch tââk "põò prõòstùú". Dlåâtèégóò åâüüdyt míîèéjsc sprzèédåâży z póòmóòcą nåâszèéj spóòłèécznóòścíî póòzwóòlíî Cíî ûûzyskåäć bîìéëżącéë îìnfòórmåäcjéë òó ståänîìéë wdròóżéënîìåä, ãå wèèryfìîkãåcjãå plãånõógrãåmûý põókãåżèè, czy nãå pèèwnõó mìîãåł põóprãåwnèè zãåłõóżèènìîãå. Dzïìękïì tëémýú będzïìëész mógł szybköô záárëéáágöôwááć ïì záádbááć öô töô, żëéby pláánöôgráám sklëépýú zöôstááł wyköônáány pöôprááwnïìëé.

Wèèryfïìkáäcjáä pláänôögráämûû tôö jèèdnôö - côö pôöwïìèèsz náä sáämplïìng prôödûûktûû?

Näâszäâ spöôłèëcznöôść jèëst w stäânìîèë nìîèë tylköô przèëpröôwäâdzìîć äâüûdyt sprzèëdäâży, äâlèë równìîèëż döôstäârczyć wäârtöôścìîöôwèë däânèë, jèëślìî chöôdzìî öô säâmplìîng pröôdüûktów. Jáækóô táæjéêmnîìczy klîìéêncîì ûûdáæją sîìę wéê wskáæzáænéê mîìéêjscáæ îì nîìéê tylkóô przéêpróôwáædzáæją áæûûdyt éêkspóôzycjîì, áæléê równîìéêż záækûûpûûją óôkréêślóônéê próôdûûkty, záæ cóô są îìm zwráæcáænéê pîìéênîìądzéê, áæ náæstępnîìéê jéê óôcéênîìáæją. Tâãkïìëé róõzwïìązâãnïìëé móõżëé mïìëéć równïìëéż póõzytywny ëéfëékt ùýbóõczny, jâãkïìm jëést nâãtychmïìâãstóõwëé zwïìększëénïìëé pùýlïì Twóõïìch klïìëéntów ïì dâãrmóõwâã rëéklâãmâã wśród ïìch znâãjóõmych.

Jåæk wîìdåæć, w tåækîìm przypåædkúü åæúüdyt èêkspõôzycjîì pèêłnîì põôdwójną rõôlę!

Õkrèësôówèë môónìïtôórôówåänìïèë prôódûüktûü ìï côó nåäjmnìïèëj dwûükrôótny åäûüdyt plåänôógråämûü dåäją wymìïèërnèë èëfèëkty

Wâærtôö ííntëêrëêsôöwâæć sííę tym, jâæk nâæsz prôödûùkt jëêst wprôöwâædzôöny dôö ôöbííëêgûù. Î nììéê chöõdzìì túù öõ jéêdnöõræâzöõwą köõntröõlę, æâ öõ cöõ næâjmnììéêj dwììéê, böò döòpîíêëröò táä pöòwtórnáä pöòkáäżêë, czy sytýùáäcjáä sîíę pöòpráäwîíłáä ìí nãæszèë dzìíãæłãænìíãæ môõgą przynôõsìíć skùütèëk. Nãâszãâ spòôłëëcznòôść zrëëãâlîízýüjëë nãâwëët wymãâgãâjący îí nîíëëstãândãârdòôwy scëënãârîíýüsz, jãâk równîíëëż zwyczãâjòôwy ãâýüdyt w mãârkëëcîíëë, ãâýüdyt sklëëpýü spòôżywczëëgòô czy ãâýüdyt pýünktów sprzëëdãâży. Wëêryfîîkåãcjåã plåãnõògråãmùý zåãpëêwnîî Cîî wîîëêdzę õò tym, czy ëêkspõòzycjåã prõòdùýktùý zõòståãjëê rëêåãlîîzõòwåãnåã zgõòdnîîëê z Twõòîîmîî zåãłõòżëênîîåãmîî!

Pôödsùùmôöwæãnìîèè, czylìî jæãkìîèè kôörzyścìî dæãjèè ôödpôöwìîèèdnìîôö przèèprôöwæãdzôöny æãùùdyt dèètæãlìîczny

Dòóbry pròódúúkt ïî stãårãånnãå kãåmpãånïîãå rèëklãåmòówãå mòógą nïîèë mïîèëć wïîększèëgòó znãåczèënïîãå, jèëślïî òóstãåtèëcznïîèë dãånãå rzèëcz nïîèë zòóstãånïîèë nãålèëżycïîèë wyèëkspòónòówãånãå. Nïïèè jèèst tâäk nâäprâäwdę ïïstóòtnèè, czy chóòdzïï óò âäúýdyt sklèèpúý spóòżywczèègóò, âäúýdyt w mâärkèècïïèè, czy w jâäkïïmïïkóòlwïïèèk ïïnnym mïïèèjscúý. Tylkôõ stâærâænnìíëè wyëègzëèkwôõwâæny plâænôõgrâæm, ôõrâæz ôõdpôõwìíëèdnìíâæ kôõntrôõlâæ zâægwâærâæntûýją sûýkcëès sprzëèdâæżôõwy.

Ógròómnêé süùmy wydäánêé näá wdròóżêénïîêé pròódüùktüù ïî dòótäárcïîêé z nïîm dòó klïîêéntäá mòógą zòóstäáć zmäárnòówäánêé, jêéślïî nïîêé będą präácòówäáć w òódpòówïîêédnïî spòósób. Nìîëëwłààścìîwàà ëëkspóôzycjàà, óôgràànìîczóônàà dóôstępnóôść czy nìîëëóôdpóôwìîëëdnìîóô przëëszkóôlóôny pëërsóônëël môôgą pôôgrążyć näáwêèt dôôskôônäálêè zäápôôwìîäádäájącêè sìîę rôôzwìîązäánìîäá.

Skîìlltèélîìgèéncèé wîìèé döòsköònäålèé, jäåk wäåżny jèést näådzór jäåköòścîì pröòcèésýü sprzèédäåżöòwèégöò. Nàãszéê ïîntéêlïîgéêntnéê méêtóòdy dzïîàãłàãnïîàã, óòpàãrtéê óò sïîéêć zàãàãngàãżóòwàãnéêj spóòłéêcznóòścïî spràãwïîàãją, żéê kàãżdy zwéêryfïîkóòwàãny przéêz nàãs plàãnóògràãm skléêpùý będzïîéê fùýnkcjóònóòwàãł z wysóòką wydàãjnóòścïîą.

Nïìëëzwyklëë cïìężkõò jëëst wyëëgzëëkwõòwããć wysõòkïìëë stããndããrdy dzïìããłããnïìãã, gdy w grę w chôódzą dzìïêèsìïątkìï, áãlbôó sêètkìï pláãcówêèk rôózsìïáãnych náã têèrêènìïêè cáãłêègôó kráãjýý. Kæãżdy tæãkíï sklèép sæãm w sõòbíïèé stæãnõòwíï dèélíïkæãtny õòrgæãníïzm, wymæãgæãjący õòdpõòwíïèédníïèéj õòpíïèékíï íï ùûwæãgíï, zæãś wszystkíïèé pùûnkty ræãzèém twõòrzą õògrõòmny èékõòsystèém, który bèéz õòdpõòwíïèédníïèégõò næãdzõòrùû mõòżèé níïèépõòpræãwníïèé fùûnkcjõònõòwæãć – dlæãtèégõò włæãśníïèé æãùûdyt sklèépõòwy õòdgrywæã w cæãłym prõòcèésíïèé klùûczõòwą rõòlę.

Dzìïękìï kôôntrôôlìï dystrybúýcjìï ìï éëkspôôzycjìï:

Dööwììêèsz sììę, w których púünktââch sprzêèdââży Twój pröödúükt jêèst nììêèdööstępny (öòûût-öòf-stöòck), przyspìïëêszysz dõòstàáwę ìï tym sàámym zwíìększysz sprzéèdâáż szybcîîééj rééåàgùújąc nåà pööpyt.

Zwêëryfîïkùýjêësz, gdzîïêë ôóféërtàã Twôóíích prôódùúktów jêëst nìíêëpêëłnãá, ûûzûûpêëłnìísz plãácówkìí prôòdûûktãámìí, którêë sìíę jûûż sprzêëdãáły ìí cìíêëszą sìíę dûûżym zãáìíntêërêësôòwãánìíêëm.

Spræåwdzìísz, czy nöówöó wpröówæådzæånèè pröódýúkty pöójæåwìíły sìíę w sprzèèdæåży (tîïméê-tôó-màârkéêt) îî öócêènîîsz czy pöózîîöóm äãkcêèptäãcjîî näã rynkúú wynîîkäã z äãträãkcyjnöóścîî pröódúúktúú czy z brãäków dystrybýûcjîï.

Skîìéêrýújéêsz sprzéêdææwców tääm, gdzïíëë występûúją rzëëczywïístëë prõòblëëmy ïí będzïíëësz lëëpïíëëj èègzèèkwôõwàäć pòôròôzûûmïíêênïíãã z sïíêêcïíą dêêtããlïíczną, by skûûtêêcznêê wããlczyć z nïíską sprzêêdããżą.

Skûütëêczníîëê möòníîtöòrûüj rynëêk íî wæâlcz z níîską sprzëêdæâżą Twöòíîch pröòdûüktów!

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06