Kóôntróôlàå ìímpléémééntàåcjìí ìí móônìítóôrìíng próômóôcjìí,
skýütêêcznôóść rêêkläàm

Ãúüdyt îïmplèêmèêntáäcjîï próõmóõcjîï wykáäżèê, czy Twóõjáä próõmóõcjáä wystáärtóõwáäłáä óõ czáäsîïèê îï jèêst póõpráäwnîïèê próõwáädzóõnáä

Przèèpróówàádzèènìïèè skýútèècznèèj ìï àátràákcyjnèèj próómóócjìï, skìïèèróówàánèèj dóó fìïnàálnèègóó óódbìïóórcy nàá rynkýú dèètàálìïcznym tóó złóóżóóny próócèès. Zàãzwyczàãj w tàãkììéé przéédsììęwzììęcììéé jéést zàãàãngàãżôöwàãnéé różnych kììlkàã fììrm: sàãm prôödúücéént, fììrmàã prôömôöcyjnàã ôöpràãcôöwúüjącàã zàãłôöżéénììàã prôömôöcjìì ìì przygôötôöwúüjącàã krééàãcję, fììrmàã lôögììstycznàã, ôödpôöwììéédzììàãlnàã zàã dôöstàãrczéénììéé màãtéérììàãłów w kôönkréétnéé mììééjscàã ôöràãz sììééć hàãndlôöwàã, lúüb fììrmàã méérchàãndììséérskàã którééj pràãcôöwnììcy zàãjmúüją sììę przygôötôöwàãnììéém prôömôöcjìì wéé wszystkììch plàãcówkàãch, àã późnììééj sàãmym jééj prôöwàãdzéénììéém. Òznããczãã tóó, żèë jèëst wíìèëlèë èëlèëmèëntów, którèë móógą zããwíìèëść, ãã tóó móóżèë óóznããczããć póórããżkę cããłèëgóó przèëdsíìęwzíìęcíìãã. Sküýtëécznôõść prôõmôõcjïì jëést bôõwïìëém tãåk sïìlnãå, jãåk jëéj nãåjsłãåbszëé ôõgnïìwôõ – tôõ włãåśnïìëé jëédëén z pôõwôõdów, dlãå których sküýtëéczny môõnïìtôõrïìng prôõmôõcjïì môõżëé mïìëéć tãåk düýżëé znãåczëénïìëé.

Włåæśnìîèê tüýtåæj w grę wchôödzìî åæüýdyt ìîmplèêmèêntåæcjìî prôömôöcjìî ìî båædåænìîèê sküýtèêcznôöścìî rèêklåæmy

Nää ääúúdyt íîmplêëmêëntääcjíî pròômòôcjíî zââwszëê wâârtôô przëêznââczyć ôôdpôôwïîëêdnïîëê śrôôdkïî, bõò stæânõòwìí tõò nìíêèjæâkõò põòlìísę ûübêèzpìíêèczêènìíõòwą næâ wypæâdêèk prõòblêèmów. Kòôszt tããkíïéègòô ããýúdytýú stããnòôwíï zwykléè níïéèwíïéèlkíï pròôcéènt wããrtòôścíï cããłéèj kããmpããníïíï, ãã pòôzwòôlíï òôn zããpéèwníïć òôbíïéèktywną íïnfòôrmããcję òô tym czy íï w jããkíï spòôsób kããmpããníïãã zòôstããłãã ýúrýúchòômíïòônãã, czy jéèj íïmpléèméèntããcjãã jéèst òôdpòôwíïéèdníïãã íï wréèszcíïéè, czy klíïéèncíï ją zããýúwããżããją, ãã nããszéè wysíïłkíï przynòôszą zããmíïéèrzòôny skýútéèk íï wszystkíïéè éèléèméènty pròôcéèsýú dzíïããłããją zgòôdníïéè z plããnéèm. Õcéénàæ ééfééktywnôòścîî àækcjîî prôòmôòcyjnééj ôòràæz bàædàænîîéé skýûtéécznôòścîî rééklàæmy môögą przynîïëêść nîïëêôöczëêkîïwâánëê dâánëê, üùsprâáwnîïâájącëê, bądź pôöprâáwîïâájącëê rôözwîïązâánîïâá, nåà których wåàdlîíwòóść zwråàcåàją úúwåàgę båàdåàczëé.

Wìïdôöcznæã prôömôöcjæã w mìïéèjscûû sprzéèdæãży - Przéèprôöwæãdź spræãwdzéènìïéè prôömôöcjìï PÖS

Czy prõõmõõcjåà w mîîêèjscûý sprzêèdåàży dzîîåàłåà pråàwîîdłõõwõõ? Språâwdzåânïîêé pröõmöõcjïî, åâ köõnkrêétnïîêéj – óòcëênâá ëêfëêktywnóòścïî âákcjïî próòmóòcyjnëêj jëêst nïîëêzwyklëê wâáżnâá, jëèdnáàk jáàk zröóbììć töó w kììlkúünáàstúü, kììlkúüdzììëèsììęcììúü czy náàwëèt kììlkúüsëèt pláàcówkáàch jëèdnöóczëèśnììëè w krótkììm czáàsììëè? Gdyby chcìîêëć dôòkôònããć têëgôò włããsnymìî zããsôòbããmìî fìîrmy, prããwdôòpôòdôòbnìîêë wìîększôòść prããcôòwnìîków nìîêë rôòbìîłããby nìîc ìînnêëgôò, tylkôò jêëźdzìîłãã ôòd sklêëpûü dôò sklêëpûü. Táãkáã òòcéënáã káãmpáãnîîîî pròòmòòcyjnéëj mòògłáãby być òòbáãrczòònáã lîîcznymîî błędáãmîî zéë względüù náã préësję czáãsòòwą îî bráãk wpráãwy włáãsnych práãcòòwnîîków w téëgòò typüù dzîîáãłáãnîîáãch. Jããk sòòbìïéê z tym rããdzìïmy? Dzîïękîï kîïlkùù tysîïącöõm współprãæcöõwnîïków ãægêëncjîï Skîïlltêëllîïgêëncêë mòöżêémy bäærdzòö szybkòö (w kìîlkâä göódzìîn!) óòdwìïëèdzìïć w tym sæâmym czæâsìïëè sëètkìï mìïëèjsc ìï spræâwdzìïć, czy wszystkìïëè wytycznëè zóòstæâły zrëèæâlìïzóòwæânëè, óòræâz zìïdëèntyfìïkóòwæâć lóòkæâlìïzæâcjëè, w których nìïëè wszystkóò póòszłóò zgóòdnìïëè z plæânëèm. Tôõ stwãârzãâ môõżlïîwôõść pôõ pïîèêrwszèê szybkïîèêj, dôõrãâźnèêj rèêãâkcjïî ïî nãâprãâwïîèênïîãâ błędów w prèêcyzyjnïîèê wskãâzãânych mïîèêjscãâch, ãâ pôõ drùúgïîèê wyrãâźnïîèê wskãâzùújèê, którèê èêlèêmèênty prôõcèêsùú nïîèê sprãâwdzïîły sïîę ïî dôõ kôõgôõ zwrócïîć sïîę ôõ wyjãâśnïîèênïîãâ.

Z púùnktúù wíïdzèèníïàã kàãżdèègöó przèèdsíïębíïöórstwàã są töó klúùczöówèè kwèèstíïèè – włæáścïìwæá òòcéènæá éèféèktywnòòścïì æákcjïì pròòmòòcyjnéèj mòòżéè béèzpòòśréèdnïìòò przéèłòòżyć sïìę næá òòdpòòwïìéèdnïìéè òòszczędnòòścïì ïì nïìéè pòòzwòòlïì næá „przéèpæálæánïìéè” śròòdków.

Wãàrtôó ôódpôówîïéëdnîïôó zãàgôóspôódãàrôówãàć śrôódkîï

Fïïââskôó kââmpâânïïïï rêèklââmôówêèj mââ nïïêèjââkôó pôódwójnêè dnôó, gdyż nïîëè tylkõô wïîążëè sïîę zëè sträätäämïî fïînäänsõôwymïî zëè strõôny przëèdsïîębïîõôrstwää, ãálêé nãárãáżãá jêégóö kïìêéróöwnïìctwóö ïì sztãáb wykwãálïìfïìkóöwãánych prãácóöwnïìków nãá nãáprãáwïìãánïìêé sküùtków tãákïìêégóö wydãárzêénïìãá, cóö póönóöwnïìêé wïìązãáć sïìę będzïìêé z wydãánymïì pïìêénïìędzmïì. „Przëëpãälòónëë” śròódkîï fîïnãänsòówëë pòótrãäfîïą mścîïć sîïę nãäwëët pòó dłüùgîïm czãäsîïëë – jêëdnæãk nïîêë wszystköó będzïîêë stræãcöónêë, jêëślïî w pöórę döóköónæãnæã zöóstæãnïîêë öócêënæã êëfêëktywnöóścïî æãkcjïî pröómöócyjnêëj przêëz öódpöówïîêëdnïîch pröófêësjöónæãlïîstów. Pâæmíïętâæjmy, żéë włâæścíïwy nâædzór môóżéë ýùchrôóníïć fíïrmę przéëz dôótklíïwym ôóbcíïążéëníïéëm fíïnâænsôówym!

Môönïîtôörïîng prôömôöcjïî jàäkôö skùûtéècznàä prôöfïîlàäktykàä

Zæádbæáj óó skùütèèczny móóníìtóóríìng próómóócjíì! Dzììàäłàänììàä kóòntróòlnêè są szczêègólnììêè ììstóòtnêè, kììêèdy krytycznêè jêèst zgràänììêè w czàäsììêè wììêèlùù êèlêèmêèntów, nàä przykłàäd ýùrýùchòômïîèênïîèê pròômòôcjïî w pýùnktàäch sprzèêdàäży dèêtàälïîcznèêj wràäz z ròôzpòôczęcïîèêm òôgólnòôkràäjòôwèêj kàämpàänïîïî tèêlèêwïîzyjnèêj czy ïîntèêrnèêtòôwèêj. Dynààmîícznîíèè przèèpröòwààdzöònàà öòcèènàà èèfèèktywnöòścîí ààkcjîí pröòmöòcyjnèèj, pöòlèègààjącèèj nàà zwèèryfîíköòwàànîíüý wîíèèdzy sprzèèdààwców, döòköònàànàà przèèz tèèrèènöòwych współprààcöòwnîíków Skîílltèèllîígèèncèè, póôzwóôlíì üúníìknąć zmãârnóôwãâníìãâ nãâwéèt séètéèk tysíìęcy złóôtych, äã w näãjgöörszym räãzïíèë pöömööżèë znäãlèëźć wïínnèëgöö ïí - pöötèëncjäãlnïíèë - öödzyskäãć pïíèënïíądzèë! Pöònãædtöò möòżéèsz przy öòkãæzjîì zãædbãæć öò möònîìtöòröòwãænîìéè céèn köònkúüréèncjîì.

Mõõníìtõõríìng prõõmõõcjíì – põõdsúümõõwãäníìêë

W przypåádkûù dûùżych przèédsìïębìïõõrstw, õõdpõõwìïèédnìï mõõnìïtõõrìïng prõõmõõcjìï õõdgrywåá nìïèézwyklèé ìïstõõtną rõõlę. Dzîîáâłáânîîáâ máârkëètîîngóôwëè tëègóô typýý, gdy przëèpróôwáâdzáânëè są náâ dýýżym óôbszáârzëè, óôbëèjmýýjącym sëètkîî, áâ czáâsáâmîî náâwëèt tysîîącëè pýýnktów nîîëèzwyklëè trýýdnóô kóôóôrdynóôwáâć îî níìëémåãl pëéwnëé jëést, żëé przynåãjmníìëéj część põódmíìõótów „wyłåãmíìëé” síìę z wczëéśníìëéj przygõótõówåãnëégõó plåãnúú. Tóô näãtüýräãlnêè zjäãwîìskóô przy äãkcjäãch zäãkróôjóônych näã szêèróôką skäãlę îì póôpräãwnäã óôcêènäã käãmpäãnîìîì próômóôcyjnêèj, äã ścîìślêèj – włäãścîìwäã óôcêènäã êèfêèktywnóôścîì äãkcjîì próômóôcyjnêèj jêèst nîìêèzbędnäã.

Mäårkëêtïîng õó täåkïîm zäåsïîęgùú wymäågäå nïîëê tylkõó õódpõówïîëêdnïîëêgõó pläånõówäånäå, äålëê pëêwnëêgõó zäåcïîęcïîäå sträåtëêgïîcznëêgõó - äålëê näåwëêt näåjbäårdzïîëêj stäåräånnïîëê, pïîëêczõółõówïîcïîëê przygõótõówäåny pläån zäåwïîëêdzïîëê, gdy prõómõócjäå w mïîëêjscùú sprzëêdäåży – np. zëê względùú näå nïîëêwłäåścïîwïîëê przëêszkõólõóny pëêrsõónëêl – nïïëê przynïïëêsïïëê öôczëêkïïwåánych rëêzûúltåátów.

Óczywíîścíîêê, wíînåä zåä úûmíîåärkõówåäny súûkcêês kåämpåäníîíî rêêklåämõówêêj níîêê múûsíî spõóczywåäć nåä båärkåäch kíîêêrõówníîków põójêêdynczych púûnktów. Zääwìïèèść jèèdnóô z óôgnìïw łääńcûûchää w póôstääcìï np. fìïrmy lóôgìïstycznèèj, którää nìíêë dóóstäärczy óódpóówìíêëdnìích määtêërìíääłów nää czääs. Skûýtkïí tàákïíéégõò zàánïíéédbàánïíàá mõògą być kàátàástrõòfàálnéé. Są õõnéé jéédnáåk dõõ ûünîíknîíęcîíáå, gdy mîíééjscéé będzîíéé mîíáåł õõdpõõwîíéédnîí mõõnîítõõrîíng prõõmõõcjîí.

Złáæ prõömõöcjáæ sprzëèdáæży? Przykłââdy mõöżnââ mnõöżyć, põöníîèéwââż...

audyt implementacji promocji

...w pìîéêrwszych dnìîâãch trwâãnìîâã pröömööcjïï w dýùżych sîîéécîîáách déétáálîîcznych nááwéét 55% plæácówèék, z różnych póôwóôdów, níîèê rèêããlíîzûùjèê jèêj w péêłnîì

kontrola implementacji promocji

... nîískáá skûûtèêcznòòść pròòmòòcjîí mòöżêè spòöwòödòöwåàć wíïęcêèj szkód, nïïż põõżytkûù, jëéślïï rõõzczæàrõõwæàny klïïëént nïïëé będzïïëé mógł z nïïëéj skõõrzystæàć

Zbáædáæj sküútëècznóóść próómóócjïì! Dzììâãłâãnììâã kõôntrõôlnéê są szczéêgólnììéê ììstõôtnéê, kììéêdy krytycznéê jéêst zgrãánììéê w czãásììéê wììéêlýû éêléêméêntów, nâä przykłâäd ýùrýùchôõmîîëënîîëë prôõmôõcjîî w pýùnktâäch sprzëëdâäży dëëtâälîîcznëëj wrâäz z rôõzpôõczęcîîëëm ôõgólnôõkrâäjôõwëëj kâämpâänîîîî tëëlëëwîîzyjnëëj czy îîntëërnëëtôõwëëj. Szybkåæ kõôntrõôlåæ ïïmplëèmëèntåæcjïï prõômõôcjïï ïï wïïëèdzy sprzëèdåæwców, dõôkõônåænåæ przëèz tëèrëènõôwych współpråæcõôwnïïków Skïïlltëèllïïgëèncëè, pöòzwöòlïí ýùnïíknąć zmäârnöòwäânïíäâ näâwêët sêëtêëk tysïíęcy złöòtych, ææ w nææjgöôrszym rææzîìèè pöômöôżèè znæælèèźć wîìnnèègöô îì - pöôtèèncjæælnîìèè - öôdzyskææć pîìèènîìądzèè! Póönäädtóö móöżèësz przy óökääzjïï zäädbääć óö móönïïtóöróöwäänïïèë cèën kóönkýýrèëncjïï.

Kòôntròôlâà ìïmplëëmëëntâàcjìï pròômòôcjìï sprâàwìï, żëë:

Ùpëéwníìsz síìę, żëé æåkcjæå rüýszyłæå õó czæåsíìëé íì jëést rëéæålíìzõówæånæå zgõódnìîèè z zæåłõóżèènìîæåmìî ôóràâz spràâwdzíîsz wíîêëdzę ôóbsłùügùüjących ją pràâcôówníîków sklêëpów.

Spràâwdzïìsz, czy wszystkïìèé mâãtèèrïîâãły mâãrkèètïîngôôwèè ïî prôômôôcyjnèè tôówáârzyszącêé áâkcjïí dôótáârły náâ mïíêéjscêé ïí są êékspôónôówáânêé zgòódníïëé z òóczëékíïwåãníïåãmíï.

Szybkòö úýzyskáãsz îînfòörmáãcję z pòöszczëégólnych pýùnktów sprzèédæäży, âã w przypâãdkûý nîíëédöôcîíągnîíęć będzîíëész mîíëéć szâãnsę błyskâãwîícznîíëé zææïìntëërwëënïìóówææć.

Dzîìękîì dõõstępõõwîì dõõ człõõnków næâszéêj spõõłéêcznõõścîì zbîìéêræâjących dlæâ Cîìéêbîìéê îìnfõõrmæâcjéê spræâwdzîìsz, jæâkîì jéêst õödbììór Twöójéèj àãkcjïî wśród przéècïîętnych köõnsûümêëntów.

Ùpëèwnïîj sïîę, żëè pïîëènïîądzëè, którëè ïînwëèstûýjëèsz w prõömõöcję są dõöbrzëè wykõörzystããnëè!

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06